kominík, kominictví, čištění komínů

Slovník kominických pojmů

Endoskop

optické zařízení pro prohlížení dutin nebo prostoru s omezeným přístupem.

Jednovrstvový komín

komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna).

Komín s přirozeným tahem

komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky nižší než vně.

Komín s umělým tahem

komín, v jehož průduchu se během provozu spotřebiče vytváří podtlak působením ventilátoru v ústí komína.

Komínová kamera

zařízení, které umožňuje optickou kontrolu komínového průduchu po celé jeho výšce. V některých případech umožňuje i pořízení videozáznamu.

Komínový průduch

dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničena stěnou komínového průduchu) určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Kondenzátní jímka

konstrukční díl kouřovodu nebo komínového průduchu sloužící pro sběr a odvod kondenzátů ze spalinové cesty.

Kontrola spalinových cest

pravidelná kontrola komínů, kouřovodů, svislých kouřovodů s funkcí komína a odvodů spalin a stěnou fasády prováděna v předepsaných termínech.

Kontrolní otvor

konstrukční díl kouřovodu nebo komína, umožňující jejich kontrolu a čištění. Otvor slouží ke kontrole popř. čištění komínového průduchu, kondenzátní jímky a průduchu kouřovodu u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva.

Kouřovod

konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem.

Lokální spotřebič

spotřebič paliv (omezeného jmenovitého výkonu), sdílející teplo přímo v místě jeho instalace.

Odborně způsobilá osoba

držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, případně revizní technik spalinových cest apod.

Otevřený spotřebič

(v provedení B) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a spaliny jsou odváděny do volného ovzduší.

Otvor pro tlakové vyrovnání

otvor spojující komíny a vzduchový průduch nad jejich půdicí.

Pevné usazeniny

pevné částice, obvykle vznikající spalováním paliv ve spotřebiči, které ulpívají na vnitřním povrchu spalinové cesty (saze, dehet, prach apod.).

Pevné znečišťující části

pevné částice nahromaděné v neúčinné výšce komína provozem spotřebiče a čištěním komínového průduchu. Pevnými znečišťujícími částmi mohou být i organické zbytky jako je listí, hmyz, ptactvo apod.

Provozovatel spotřebiče paliv

vlastník nebo uživatel, který provozuje nebo užívá spalinové cesty a spotřebiče paliv.

Přerušovač tahu

zařízení umístěné za spalovací proces spotřebiče, které zajišťuje udržení kvality spalování ve stanoveném limitu a udržuje stabilní spalování bez působení přetlaku nebo podtlaku.

Přetlakový komín

komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky vyšší, než vně; jsou pro tlakovou třídu P1, P2 a jsou zkoušené zkušebním tlakem 200 Pa.

Regulátor tahu; omezovač tahu

nastavitelná klapka zabudovaná do spalinové cesty, která umožňuje regulované přisávání vzduchu do komína a tím reguluje komínový tah.

Samostatný komín

komín, do jehož průchodu je připojený pouze jeden spotřebič.

Samostatný kouřovod

kouřovod, do jehož průduchu je připojen pouze jeden spotřebič.

Sopouch

konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod. Zpravidla je vytvořen tvarovkou ve formě T-kusu. U spalinových cest spotřebičů na plynná paliva v tlakové třídě P a H to může být i patní koleno 29.

Spalinová cesta

dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Zpravidla je tvořena průvodcem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem komínového nástavce. V technicky odůvodněných případech může být tvořena vývodem spalin.

Společný komín pro jedno podlaží

komín, do kterého je připojeno více spotřebičů z jednoho podlaží.

Společný komín pro více podlaží

komín, do kterého je připojeno více spotřebičů z několika podlaží nad sebou.

Společný kouřovod

horizontální nebo běžně nakloněný kouřovod, sloužící pro připojení více než jednoho spotřebiče na jeden komín.

Spotřebič paliv

zařízení, ve kterém vznikají spaliny, které musí být odvedeny do volného ovzduší.

Spotřebič s kondenzací spalin

spotřebič s teplotou spalin na spalinovém hrdle nižší než rosný bod spalin, zpravidla nižší než 60°C.

Spotřebič s nízkou teplotou spalin

spotřebič s teplotou spalin na spalinovém hrdle do 160°C.

Spotřebič s vysokou teplotou spalin

spotřebič s teplotou spalin na spalinovém hrdle vyšší než 160°C.

Svislý kouřovod s funkcí komína

kouřovod osazený na spalinovém hrdle spotřebiče (se svislou osou) určený k přímému odvodu spalin do volného ovzduší nad střechou budovy.

Technologický spotřebič

spotřebič paliv, spalující palivo k jiným účelům než k vytápění a přípravě teplé užitkové vody.

Účinná výška komínového průchodu

svislá vzdálenost mezi osou sopouchu a ústím komína.

Ústřední zdroj tepla

spotřebič paliv určený pro výrobu tepla, které se přenáší do míst spotřeby prostřednictvím teplonosné látky.

Uzavřený spotřebič

(v provedení C) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu; spaliny jsou odváděny do volného ovzduší.

Ventilační vzduchová klapka

automaticky ovládaná klapka, ovládající přívod vzduchu za účelem vysoušení komína (může to být i regulátor tahu).

Vícevrstvý komín

komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy.

Vysokopřetlakový komín

komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky vyšší než vně; jsou pro tlakovou třídu H1, H2 a jsou zkoušené zkušebním tlakem 5000 Pa.

Vývod spalin

vodorovný konstrukční prvek, obvykle se soustředným přívodem spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodem spalin ze spotřebiče do volného ovzduší, procházející stěnou fasády (obvodovou stěnou budovy).

Vzduchospalinový systém

systém soustředného nebo paralelního vedení přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do volného ovzduší.

Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty

písemný dokument o provedené kontrole spalinové cesty, zpracovaný podle vzoru uvedeném v nařízení vlády.